Koszyk

Brak produktów

Darmowa wysyłka! Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy jest obsługiwany przez firmę dombud24 Sp. z o.o. z siedzibą:
Dobrzyniec 46E
05-340 Kołbiel

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1. dombud24.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.dombud24.pl/ 
2.2. Do zakupów w sklepie internetowym dombud24.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3. Oferta sklepu internetowego dombud24.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu (wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów) oraz jego potwierdzenie zgodnie z pkt. 3.3 regulaminu.
2.5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu dombud24.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowa kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki lub przekazaniem praw Klientowi do "produktu".
2.6. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez dombud24.pl
2.7. Składając zamówienie w sklepie internetowym dombud24.pl, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, dombud24.pl  jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia. Ponadto w celu dokonania zakupu zamawianego towaru przez Klienta konieczne  jest złożenie zamówienia oraz potwierdzenie przez Klienta okoliczności, iż ma świadomość, że złożone przez Niego zamówienie oznacza konieczność dokonania opłaty za zamawiany towar.
2.8. Sklep internetowy dombud24.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w terminie 48 godzin następujących w dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.9. Sklep internetowy dombud24.pl akceptuje dwie formy płatności: przelew lub płatność gotówką przy odbiorze.
2.10. dombud24.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niekompletnie wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie zamówienia będą odrzucane, jeżeli: we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew na wskazane przez dombud24.pl konto, w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub będzie zwrócona przez pocztę.
2.11. Sklep internetowy dombud24.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:
2.11.1. zamawiany towar nie jest dostępny u dostawcy
2.11.2. cena zamawianego produktu z przyczyn niezależnych od sklepu uległa zmianie przed wysłaniem produktu do Klienta.
2.12. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim
2.13. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, tylko do momentu jego potwierdzenia przez pracownika sklepu. O fakcie zmiany danych Zamawiający informuje sklep w formie e-maila wysyłanego na adres: biuro@dombud24.pl,  lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
2.14. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym dombud24.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym na stronie internetowej. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych opłat przez Klienta, może ona zostać naliczona wyłącznie wtedy, gdy Klient wyrazi zgodę na każdą dodatkową opłatę.
2.15. Zespół sklepu internetowego dombud24.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne prezentowanych produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego . Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady fizycznej towaru  nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
2.16. Firma dombud24 Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy dombud24.pl  wystawia dokument sprzedaży - fakturę VAT.
2.17. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne będą wysyłane na podany adres e-mail.
2.18. Nazwy oraz marki produktów znajdujących się na stronach dombud24.pl należą do ich prawnych właścicieli. Prezentowanie ich na stronach dombud24.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.
2.19. Zdjęcia, oraz materiały dotyczące wszystkich produktów zamieszczonych na stronach sklepu, mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. WARUNKI REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
3.1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
3.2. dombud24.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu jego złożenia. Zamówienie musi być kompletne i potwierdzone przez Klienta, zgodnie z pkt. 3.3.
3.3. W zależności od wybranej formy płatności, potwierdzenie zamówienia przez Klienta oznacza, że:
3.3.1. Dla formy płatności: płatność przy odbiorze - do Zamawiającego zostaje wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie tego sposobu płatności. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień niepotwierdzonych.
3.3.2. Dla formy płatności: przelew - uregulowanie płatności w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia w kwocie odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki. dombud24.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, które nie zostaną opłacone w w/w terminie.
3.4. Mimo dołożenia wszelkich starań odnośnie prezentowanej oferty (dostępność, ceny), dombud24.pl zastrzega sobie prawo do realizacji oraz wysyłki produktów tylko dla zamówień w trakcie realizacji. Potwierdzenie polega na:
3.4.1. Sprawdzeniu dostępności oraz cen produktu u dostawców sklepu. Tym samym, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku zamawianego produktu, bądź zmiany ceny u dostawcy z przyczyn niezależnych od dombud24.pl  (z zastrzeżeniem opisanym w pkt. 2.14 niniejszego regulaminu). O każdym z powyższych faktów Zamawiający będzie niezwłocznie powiadomiony droga telefoniczną lub e-mailową.
3.4.2. Zamówienia będące w trakcie realizacji w dalszym ciągu mogą zostać anulowane po uprzednim kontakcie z Kupującym. Proponowany jest wtedy produkt zastępczy, bądź przy zamówieniach opłaconych - zwrot wszelkich kosztów dla Klienta.
3.5. W przypadku, gdy została uregulowana płatność za złożone zamówienie (płatność przelewem), a z przyczyn niezależnych od sklepu zamawiany towar nie jest dostępny u dostawcy bądź jego cena uległa zmianie przed potwierdzeniem zamówienia opisanym w pkt.3.4, sklep niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz zwróci wpłaconą kwotę na wskazane konto, bądź na konto, z którego wpłata została otrzymana.
3.6. Po potwierdzeniu zamówienia przez pracownika sklepu (pkt.3.4) nie można go już modyfikować.
3.7. Czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie z klientem w zależności od dostępności towaru. dombud24.pl zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE
4.1. Kupujący w momencie odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia jej pod kątem zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór, Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz ponosi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.
4.2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności dostawcy i potwierdzonego przez niego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki, w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez wypełnionego w obecności kuriera protokołu szkody oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu.
4.2. Każdy Zamawiający zgłaszający reklamacje, powinien to zrobić na stronach dombud24.pl pisząc na adres biuro@dombud24.pl.
4.3. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanych produktów do stanu zgodnego z umową, poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
4.4. dombud24.pl zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli będzie wymagana dodatkowa ekspertyza techniczna do oceny reklamowanego towaru, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
4.5. W przypadku braku dołączonych do towaru akcesoriów sklep ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji i zażądać uzupełnienia braków.
4.6. dombud24.pl zastrzega sobie prawo do 14 dni roboczych (od daty otrzymania kompletnej przesyłki reklamacyjnej zgodnie z zapisem w pkt. 4.5.) na rozpatrzenie reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji polega na wykonaniu jednej z następujących czynności:
naprawa wadliwego produktu,
wymiana na nowy egzemplarz,
wymiana przy obustronnej zgodzie na alternatywny (inny) model produktu z dopłatą różnicy w wartości produktów przez Kupującego/zwrotem różnicy w wartości produktów przez sklep,
zwrotem kwoty będącej równowartością zakupionego produktu.
Jeżeli termin rozstrzygnięcia reklamacji ulegnie przedłużeniu, dombud24.pl zobowiązuje się do powiadomienia o tym niezwłocznie Kupującego.
4.7. Zakupione i dostarczone towary, są objęte gwarancją producenta i/lub dystrybutora. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancyjnym, który jest wystawiony przez gwaranta. Większość sprzedawanych produktów w sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.
4.8. Produkty sprzedawane w sklepie objęte są minimum roczną gwarancją.
4.9. Wysyłka reklamowanego produktu odbywa się na koszt Kupującego, ale po rozpatrzeniu reklamacji koszt ten jest zwracany na konto bankowe Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Za ewentualne usterki powstałe podczas transportu produktu od Kupującego do sklepu odpowiada Kupujący. Usterki te nie podlegają roszczeniom reklamacyjnym. Wysyłka zwrotna naprawionego towaru odbywa się na koszt sklepu.

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
5.1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien niezwłocznie odesłać przesyłkę należycie zapakowaną, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego. Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona, tak aby nie doszło do jej uszkodzenia podczas transportu. Za wszelkie uszkodzenia produktu, opakowania powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Tym samym odmawiamy prawa do zwrotu towaru uszkodzonego (lub z uszkodzonym opakowaniem, uniemożliwiającym dalszą odsprzedaż towaru). Towar uszkodzony podczas transportu zostanie zwrócony do Zamawiającego. Zwrot wpłaty należnej za towar zostanie dokonany do 14 dni na konto kupującego.
UWAGA: Nie odbieramy przesyłek za pobraniem!
5.3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, tj. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
5.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
5.5. Jeśli wszystkie w/w warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu przez dombud24.pl na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowa lub za pomocą przelewu.
5.6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
dombud24.pl zastrzega sobie prawo do:
6.1. Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
6.2. Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego dombud24.pl
6.3. Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego dombud24.pl
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.